Zlúčenie Regionálnej komory  MTP Topoľčany s Regionálnou komorou Nitra

Zlúčenie RK MTP Topoľčany s RK MTP Nitra.

Delegáti Snemu SK MTP, ktorý sa konal v dňoch  7.-8.10.2022 v Trenčíne, schválili na svojom rokovaní zlúčenie Regionálnej komory MTP Topoľčany s Regionálnou komorou MTP Nitra. ( RK Topoľčany zaniká a jej členovia sa automaticky stávajú členmi RK MTP Nitra ) . 

Príslušnosť člena k regionálnej komore sa určuje spravidla podľa územnej pôsobnosti  výkonu povolania. Člen si môže vybrať príslušnosť aj ku inej regionálnej komore na základe písomnej žiadosti. Člen je povinný zmenu príslušnosti  k  RK MTP oznámiť doterajšej RK MTP do 15 kalendárnych dní odo dňa, keď nastala skutočnosť zakladajúca zmenu príslušnosti.