Byť členom sa oplatí

 

Prečo byť členom

 

Členstvo v SK MTP je prejavom profesijnej a stavovskej hrdosti.

Hlavnými úlohami SK MTP je

  • chrániť práva a záujmy svojich členov
  • zastupovať ich v spoločných otázkach dotýkajúcich sa výkonu zdravotníckeho povolania a odborne ich zastrešovať
  • prispievať k odbornému rastu pracovníkov,
  • sprostredkovávať svojim členom informácie a právne zastupovanie

 


Ďalšie výhody členstva

 

Každý z nás hoci je členom tímu nemôže ako jednotlivec hájiť svoje profesijné záujmy a práva. SK MTP sa na základe podnetov svojich členov aktívne podieľa na riešení legislatívnych procesov, spolupracuje so štátnymi a vzdelávacími inštitúciami v oblasti mzdového ohodnotenia, vzdelávania či pripomienkovania navrhovaných zmien v zákonoch.

  • Získaš prístup do elektronických odborných  časopisov.
  • Môžeš reprezentovať SK MTP odborných podujatiach. 
  • Máš možnosť voliť a byť volený do orgánov komory, ktoré obhajujú práva a záujmy jednotlivých povolaní združených v SK MTP
  • Neplatíš ročný poplatok za vedenie registra. Máš zľavu na vzdelávacích aktivitách organizovaných, alebo spoluorganizovaných SK MTP na všetkých úrovniach.

 

Členstvo

 

Návrhy, názory a pripomienky našich členov sa vždy snažíme riešiť.