Prezident

Prezident SK MTP je štatutárny orgán.

Volí ho Snem SK MTP v súlade s volebným poriadkom SK MTP. Zastupuje SK MTP navonok a koná v jej mene. Rozhoduje samostatne o nevyhnutných opatreniach v čase medzi dvoma zasadnutiami Prezídia a Rady SK MTP. V čase neprítomnosti môže poveriť zastupovaním viceprezidenta SK MTP.

Delegáti snemu dňa 30.5.2019 si tajným hlasovaním zvolili I. Šluchovú, ktorá povedie stavovskú organizáciu SK MTP do volieb v roku 2021.

„Chcela by som sa poďakovať zúčastneným delegátom za prejavenú dôveru. Zároveň by som chcela zdôrazniť, že tento akt je pre mňa záväzkom,“ povedala novozvolená prezidentka.

„Naša komora združuje 13 povolaní. Mojou úlohou je zastupovať všetky a riešiť pálčivé otázky súvisiace s ich výkonom. Budem sa snažiť v spolupráci s Radou SK MTP, ale aj aktívnymi členmi komory, riešiť problémy z praxe,“ uviedla Šluchová. „Je to určite, vzhľadom na takéto množstvo rôznorodých povolaní, neľahká úloha, ale zároveň aj výzva opäť sa posunúť vpred,“ dodala.

Nová prezidentka by chcela nadviazať na začatú prácu, z predošlých mesiacov, kde členovia Rady SK MTP aktívne pracovali a riešili mnohé závažné problémy.

Komora plánuje vylepšovať činnosť

Snahou SK MTP je zlepšenie spolupráce s ministerstvami zdravotníctva a školstva, so stavovskými organizáciami v oblasti vzdelávania, medzi odbormi ktoré medzi sebou úzko súvisia.

Plánom stavovskej organizácie je postupne zlepšovať svoju činnosť, implementovať do praxe nové technologické postupy/vylepšenia pre registrovaných a členov v SK MTP (vzdelávacie aktivity, webová stránka, portál, elektronická komunikácia atď.).

Snem ďalej poveril viceprezidentov, radu a členov v pokračovaní v rokovaniach s MZ SR, Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, stavovskými organizáciami a inými subjektmi. Na týchto rokovaniach sa v súčasnosti riešia problémy sanitárov, praktických sestier a zdravotníckych laborantov.

Pozícia Prezident SK MTP
Meno Iveta Šluchová
Tel. číslo +421 903 461 419
Rada

Rada SK MTP je riadiaci orgán v období medzi dvoma zasadnutiami snemu.

Členov Rady SK MTP volí Snem SK MTP v súlade s volebným poriadkom SK MTP. Činnosti a právomoci upravujú interné smernice SK MTP.

Pozícia Člen rady a prezídia SK MTP
Meno Iveta Šluchová
Tel. číslo +421 903 461 419
Pozícia Člen rady a prezídia SK MTP
Meno Mgr. Adriana Moravčíková
Tel. číslo +421 904 201 909
Pozícia Člen rady a prezídia SK MTP
Meno Bc. Katarína Migasová
Tel. číslo +421 907 685 668
Pozícia Člen rady a prezídia SK MTP
Meno Erika Fehérová
Tel. číslo +421 907 934 843
Pozícia Člen rady SK MTP
Meno Silvia Štrauchová
Tel. číslo
Pozícia Člen rady SK MTP
Meno Milan Macko
Tel. číslo +421 905 266 195
Pozícia Člen rady SK MTP
Meno Bc. Natália Drgová, Dipl.D.H
Tel. číslo +421 903 944 586
Pozícia Člen rady SK MTP
Meno Mgr. Iveta Gondášová
Tel. číslo +421 455 552 323
Pozícia Člen rady SK MTP
Meno Mgr. Helena Gavurová
Tel. číslo +421 904 302 468
Pozícia Člen rady SK MTP
Meno Jaroslav Weisenpacher
Tel. číslo +421 903 707 486
Pozícia Člen rady SK MTP
Meno Veronika Jaseňovská
Tel. číslo +421 905 949 277
Pozícia Člen rady SK MTP
Meno Ľuboslava Stanková
Tel. číslo +421 905 109 033
Prezídium
Pozícia Prezident
Meno Iveta Šluchová
Tel. číslo +421 903 461 419
Pozícia Viceprezident
Meno Mgr. Adriana Moravčíková
Tel. číslo +421 904 201 909
Pozícia Viceprezident
Meno Katarína Migasová
Tel. číslo +421 907 685 668
Pozícia Člen rady a prezídia SK MTP
Meno Erika Fehérová
Tel. číslo +421 907 934 843
Kontrolný výbor

Kontrolný výbor je kontrolný orgán.

Tvoria ho piati volení zástupcovia, zvolení podľa volebného poriadku SK MTP. KV kontroluje činnosť SK MTP, volí a odvoláva predsedu so svojích členov. V prípade opodstatnenosti podáva návrh na začatie disciplinárneho konania

Pozícia Predseda
Meno Mgr. Lívia Práznovská
Tel. číslo -421 904 007 058
Pozícia Člen kontrolného výboru
Meno Janka Zonzelová
Tel. číslo +421 903 014 077
Pozícia Člen kontrolného výboru
Meno Eva Trnková
Tel. číslo +421 907 345 983
Pozícia Člen kontrolného výboru
Meno Anna Herdová
Tel. číslo +421 904 904 094
Disciplinárna komisia

Disciplinárna komisia SK MTP  je etickým a disciplinárnym orgánom SK MTP.

Disciplinárnu komisiu SK MTP (ďalej DK) volí Snem SK MTP v súlade s volebným poriadkom SK MTP.

Pozícia Predseda
Meno Jaroslava Vokuličová
Tel. číslo +421 907 464 849
Pozícia Podpredseda
Meno Katarína Lazárová
Tel. číslo +421 908 954 022
Pozícia Člen disciplinárnej komisie
Meno Zuzana Tonhäeuserová
Tel. číslo +421 904 584 563
Pozícia Člen disciplinárnej komisie
Meno Jelena Tóthová
Email
Tel. číslo +421 908 304 100
Pozícia Člen disciplinárnej komisie
Meno Jana Potočárová
Tel. číslo +421 904 874 630
Sekcia asistentov
Pozícia Člen
Meno Angelika Domaracká
Tel. číslo +421 914 122 933
Pozícia Člen
Meno Dr. Natália Drgová, Dipl.D.H
Tel. číslo +421 903 944 586
Pozícia Člen
Meno Jozef Svorad
Tel. číslo +421 902 890 976
Pozícia Člen
Meno Peter Vávra
Email
Tel. číslo +421 915 036 643
Sekcia laborantov
Pozícia Predseda
Meno Mgr. Adriana Moravčíková
Tel. číslo +421 904 201 909
Pozícia Člen
Meno Silvia Štrauchová
Tel. číslo +421 907 927 370
Pozícia Člen
Meno Lívia Brišková
Tel. číslo +421 905 982 075
Pozícia Člen
Meno Mgr. Katarína Šoltésová
Tel. číslo +421 908 654 805
Pozícia Člen
Meno Mária Mészárosová
Email
Tel. číslo
Sekcia technikov
Pozícia Predseda
Meno Bc. Katarína Migasová
Tel. číslo +421 907 685 668
Pozícia Člen
Meno Bc. Dominik Kovalčík
Tel. číslo +421 911 289 818
Pozícia Člen
Meno Bc. Eva Matulová
Tel. číslo +421 908 130 432
Pozícia Člen
Meno Ľubica Zelenáková
Email
Tel. číslo
Pozícia Člen
Meno Bc. Katarína Jakešová
Email
Tel. číslo +421 907 923 956
Sekretariát SK MTP

Sekretariát je výkonnou kanceláriou SK MTP.

Zamestnanci sekretariátu sú v pracovno-právnom vzťahu s SK MTP.

Pozícia Administratívny pracovník
Meno Bc. Ján Múdry-Šebík
Tel. číslo
Pozícia Ekonómka / účtovníčka
Meno Ing. Lucia Jamrišková
Tel. číslo
Výbor pre sanitárov
Pozícia Člen
Meno Jaroslav Weisenpacher
Tel. číslo +421 903 707 486