Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov (SKMTP) je profesijnou organizáciou, ktorá vznikla na základe zákona 578/2004 Z.z. Členstvo v SK MTP je prejavom profesijnej a stavovskej hrdosti, ako aj racionálneho úsudku a je dobrovoľné. Finančným príspevkom každý člen umožňuje existenciu a činnosť svojej stavovskej organizácie.

Hlavnými úlohami SK MTP je chrániť práva a záujmy svojich členov, zastupovať ich v spoločných otázkach týkajúcich sa výkonu zdravotníckeho povolania a odborne ich zastrešovať. Prispieva k odbornému rastu zdravotníckych pracovníkov, sprostredkováva im informácie a právne zastupovanie, zabezpečuje kontrolu morálnej a odbornej spôsobilosti svojich členov. Úlohy komory sú presne zakotvené v zákone 578/2004 Z.z.  par. 49 odsek 1- 2.

Komora zabezpečuje proces "registrácie" zdravotníckych pracovníkov, ktorí majú  túto povinnosť zo zákona , ak vykonávajú zdravotnícke povolanie. Komora vydáva licencie podľa ustanovení platnej legislatívy.

Registrácia je spojená s ďalším okruhom činností komory a tým je proces vytvárania, kontroly a zabezpečovania sústavného vzdelávania.

SK MTP je stavovská organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorá zastrešuje zdravotníckych pracovníkov v povolaniach:

 • zdravotnícky laborant
 • farmaceutický laborant
 • technik pre zdravotnícke pomôcky
 • rádiologický technik
 • zubný asistent,
 • dentálna hygienička
 • verejný zdravotník
 • asistent výživy /nutričný terapeut
 • optometrista
 • očný optik
 • masér
 • praktická sestra (v študijnom odbore zdravotnícky asistent)
 • sanitár, vykonávajúcich príslušné povolanie

Podľa Štatútu SK MTP sú povolania združené do profesijných sekcií:

Sekcia asistentov: verejný  zdravotník, praktická sestra-asistent, nutričný terapeut, sanitár, masér, zubný asistent, dentálna hygienička

Sekcia laborantov: zdravotnícky laborant  a  farmaceutický  laborant

Sekcia technikov: rádiologický  technik, technik pre zdravotnícke pomôcky, optometrista, očný  optik

 

Definícia zdravotníckeho pracovníka