Údaje k platbám, bankové spojenie
IČO 42140251
IČ DPH nie sme platcami DPH
Banka Slovenská sporiteľňa, a. s. Tomášikova 48 832 37 Bratislava, Slovenská republika
Číslo účtu IBAN SK65 0900 0000 0002 7378 1818

 

Variabilný symbol je Vaše registračné číslo bez písmen. V prípade, ak Vám ešte nebolo registračné číslo pridelené, ho nemusíte uvádzať.

 

 

Členovia SK MTP
Typ poplatku Suma Špec. symbol
Registrácia spojená s členstvom 37 € 10100
Ročný poplatok 20 € 10200
Udržiavací poplatok 5 € 10300
Opakovaný zápis člena 10 € 10400
Členstvo registrované 30 € 10500
Zápisné 10 € 10600

 

Registrovaný v SK MTP
Typ poplatku Suma Špec. symbol
Registračný poplatok nečlen 13 € 20100
Aktualizácia registra nečlen 15 € 20200
Obnovenie registrácie 13 € 20300
Registračný poplatok pre člena 7 € 20400

 

Iné typy poplatkov v SK MTP
Typ poplatku Suma Špec. symbol
Hodnotenie sústavného vzdelávania člen 5,00 € 30100
Hodnotenie sústavného vzdelávania nečlen 10,00 € 30200
 
Vydanie výpisu a potvrdenia / kredity 6,50 € 40100
Vydanie opisu dokladov 5,00 € 40200
Vystavenie dokladu o odbornej a etickej spôsobilosti / Slovensko 5,00 € 40400
Vystavenie dokladu o odbornej a etickej spôsobilosti / zahraničie 15,00 € 40500
 
Licencia typu A / výkon praxe / masér 66,00 € 50100
Licencia typu B / výkon zdrav. povolania 33,00 € 50200
Licencia typu C / odborný zástupca 66,00 € 50300
Dodatky k licencii/ zmeny priezviska, bydliska ... 16,50 € 50400
Zamietnutie licencie 6,50 € 50500
Pozastavenie licencie 6,50 € 50600
Zrušenie licencie na vlastnú žiadosť 17,00 € 50700
Poplatok za zmenu vo vydanej licencii / zmena odborného garanta alebo miesta výkonu práce 14,00 € 50800
 
Pridelenie kreditov za sústavné vzdelávanie neorganizované SK MTP / 1. akcia do 25.5.2019 66,00 € 60100
Pridelenie kreditov za sústavné vzdelávanie neorganizované SK MTP / 1. akcia od 26.5.2019 100,00 € 60200
Schválenie AD testu / 1 AD Test 70,00 € 60300
     
Uverejnenie informácií cudzieho zmluvného partnera na webovej stránke SK MTP / mesačne 85,00 € 70100
Uverejnenie pracovnej ponuky na webovej stránke SK MTP / 1 inzerát 1 mesiac 30,00 € 70200
     
Uhradenie pohľadávok / neplatič   80100

 

Dokumenty na stiahnutie

Poplatky v SK MTP