Potvrdenie o evidencii v databáze

Ide o potvrdenie, v ktorom je uvedené, že zdravotnícky pracovník nemá aktívnu registráciu v SK MTP, nebola jej/mu vydaná ani odobratá či zakázaná licencia a SK MTP neviedla proti menovanej/menovanému žiadne disciplinárne konanie.

Žiadosť o potvrdenie o evidencii v databáze SK MTP

 

Odborná a etická spôsobilosť pre výkon povolania v zahraničí

Toto potvrdenie sa vydáva len v prípade, ak zdravotnícky pracovník má aktívnu registráciu v SK MTP. V prípade registrácie je potrebné dodržiavať všetky povinnosti vyplývajúce zo zákona 578/2004 Z.z. 
(sústavne sa vzdelávať a uhrádzať príslušné poplatky), ktoré nájdete aj v dokumente „postup pri registrácii – zahraničie„.

Žiadosť o odbornú a etickú spôsobilosť

Čestné vyhlásenie k odbornej a etickej spôsobilosti

Postup pri vydaní potvrdenia o odbornej a etickej spôsobilosti

Postup pri registrácii - zahraničie

Čestné vyhlásenie k registrácii do zahraničia