Delegáti Snemu SK MTP, ktorý sa konal v dňoch 7. - 8. októbra 2022 v Trenčíne

schválili zlúčenie

Regionálnej komory Topoľčany s Regionálnou komorou Nitra.

(vysvetlenie: RK Topoľčany zaniká, členovia sa stávajú automaticky členmi RK Nitra).

 

Príslušnosť člena k regionálnej komore sa určuje spravidla podľa územnej pôsobnosti  výkonu povolania. Člen si môže vybrať príslušnosť aj ku inej regionálnej komore na základe písomnej žiadosti. Člen je povinný zmenu príslušnosti  k  RK MTP oznámiť doterajšej RK MTP do 15 kalendárnych dní odo dňa, keď nastala skutočnosť zakladajúca zmenu príslušnosti.