Informácia o počte uznaných kreditov počas 5-ročného hodnotiaceho cyklu

Ak zdravotnícky pracovník počas hodnoteného obdobia získa vyšší počet kreditov, ako ustanovuje Vyhláška 74/2019 Z.z., možno do nasledujúceho hodnoteného obdobia preniesť kredity prevyšujúce počet ustanovených kreditov, najviac však 20 % z ustanoveného počtu kreditov pre príslušné zdravotnícke povolanie. Vzhľadom k uvedenému vyšší počet kreditov ako stanovuje vyhláška nebudú evidované.  

Viac