Podľa zákona NR SR č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch a o stavovských organizáciách v platnom znení  slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov vydáva licencie zdravotníckemu pracovníkovi v povolaní:
verejný zdravotník, zdravotnícky laborant, nutričný terapeut, dentálna hygienička, rádiologický technik, technik pre zdravotnícke pomôcky, farmaceutický laborant a masér a vedie register vydaných licencií.

Vydanie licencie Typy licencii  Žiadosť o vydanie licencie  Zmeny v licencii  Pozastavenie licencie  Zrušenie licencie  Zánik licencie  Vzdanie sa odvolania


Podmienky vydania licencie

Vydávanie licencií podľa §68-79 zákona 578/2004 Z.z.

Komora vydá licenciu žiadateľovi ak:

 • má spôsobilosť na právne úkony v celom rozsahu,
 • je zdravotne spôsobilý,
 • je odborne spôsobilý,
 • je bezúhonný,
 • je zapísaný v registri Slovenskej komory medicínsko technických pracovníkov,
 • podmienkou na vydanie licencie je aj dôveryhodnosť žiadateľa

dôveryhodný na účely vydania licencie je zdravotnícky pracovník, ktorý dva roky pred podaním žiadosti o vydanie licencie nemal zrušenú licenciu z dôvodov ustanovených v § 74 ods. 1 písm. c) až g)


Typy licencií

Licencia typu A - na výkon samostatnej zdravotníckej praxe v povolaní masér 

momentom právoplatnosti vzniká držiteľovi právo vykonávať podnikateľskú činnosť. To znamená, že IČO "pridelí" Komora (v súčasnosti je systém trošku komplikovanejší lebo ide o napojenie Komory na Štatistický úrad, ale hovoríme o princípe). Držiteľ licencie typu A - samostatná prax - už nič iné na podnikanie a poskytovanie zdravotnej starostlivosti nepotrebuje.

 

Vydanie licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe v povolaní masér 66.00 €
Účet IBAN: SK6509000000000273781818, BIC: GIBASKBX
Špecifický symbol 50100
Variabilný symbol registračné číslo žiadateľa (bez písmena)
Poznámka pre prijímateľa priezvisko žiadateľa

 


Licencia typu B - na výkon zdravotníckeho povolania

(tento typ licencie je možné vydať pre zdravotnícke povolania - verejný zdravotník, zdravotnícky laborant, nutričný terapeut, dentálna hygienička, rádiologický technik,  technik pre zdravotnícke pomôcky, farmaceutický laborant) 
Podmienkou na vydanie POVOLENIA na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia. POVOLENIE držiteľovi licencie typu B - výkon zdravotníckeho povolania - vydáva samosprávny kraj na základe žiadosti držiteľa licencie typu B. Až momentom právoplatnosti POVOLENIA vzniká držiteľovi právo vykonávať podnikateľskú činnosť. To znamená, že IČO "pridelí" samosprávny kraj.  Licencia typu B - výkon zdravotníckeho povolania - sama osebe (bez POVOLENIA) neoprávňuje jej držiteľa  na podnikanie a poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

 

Vydanie licencie na výkon zdravotníckeho povolania 33.00 €
Účet IBAN: SK6509000000000273781818, BIC: GIBASKBX
Špecifický symbol 50200
Variabilný symbol registračné číslo žiadateľa (bez písmena)
Poznámka pre prijímateľa priezvisko žiadateľa

 


Licencia typu C - na výkon činnosti odborného zástupcu

(tento typ licencie je možné vydať pre zdravotnícke povolania - verejný zdravotník, zdravotnícky laborant, nutričný terapeut, dentálna hygienička, rádiologický technik,  technik pre zdravotnícke pomôcky, farmaceutický laborant) 
Podmienkou na vydanie POVOLENIA na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia. POVOLENIE  na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia vydáva samosprávny kraj na základe žiadosti právnickej osoby, pre ktorú držiteľ licencie typu C, vykonáva činnosti odborného zástupcu. To znamená, že IČO pridelí obchodný register/živnostenský register pri zápise právnickej osoby do obchodného registra. Licencia typu C - výkon činnosti odborného zástupcu sama osebe neoprávňuje jej držiteľa  na podnikanie a poskytovanie zdravotnej starostlivosti, držiteľ licencie typu C musí byť v pracovnoprávnom pomere s držiteľom POVOLENIA t. j. s právnickou osobou, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť.

 

Vydanie licencie na výkon zdravotníckeho povolania 66.00 €
Účet IBAN: SK6509000000000273781818, BIC: GIBASKBX
Špecifický symbol 50300
Variabilný symbol registračné číslo žiadateľa (bez písmena)
Poznámka pre prijímateľa priezvisko žiadateľa

 


Postup pri žiadosti o vydanie licencie

Žiadosť musí obsahovať všetky požadované údaje podľa § 70 ods.1–4 zákona 578/2004 Z.z.

 • Vyplnenú žiadosť o vydanie licencie
 • Čestné vyhlásenie
 • Výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace
 • Osvedčené kópie dokladov o odbornej spôsobilosti dokument
 • Doklad o odbornej praxi
 • Doklad o zdravotnej spôsobilosti
 • Kópiu dokladu o zaplatení poplatku pre príslušnú licenciu
 • Rozsah poskytovanej zdravotnej starostlivosti v inom členskom štáte, ak osoba, ktorá bude vykonávať zdravotnícke povolanie na území Slovenskej republiky, bude súbežne vykonávať zdravotnícke povolanie aj v inom členskom štáte; ak ide o cudzinca, vo forme čestného vyhlásenia, alebo miesto výkonu odborného zástupcu
 • Miesto výkonu samostatnej zdravotníckej praxe [§ 68 ods. 1 písm. a)], miesto výkonu zdravotníckeho povolania [§ 68 ods. 1 písm. b)], miesto výkonu činnosti odborného zástupcu [§ 68 ods. 1 písm. c)] alebo miesto výkonu lekárskej posudkovej činnosti

Právoplatné rozhodnutie o vydaní licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe, právoplatné rozhodnutie o dočasnom pozastavení licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe a právoplatné rozhodnutie o zrušení licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe doručuje orgán príslušný na rozhodnutie v prvom stupni:

 1. daňovému orgánu príslušnému podľa miesta trvalého pobytu fyzickej osoby, alebo ak ide o cudzinca, ktorý nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, príslušnému podľa miesta prechodného pobytu,
 2. ministerstvu zdravotníctva, a to aj v elektronickej podobe,
 3. Štatistickému úradu Slovenskej republiky,
 4. úradu pre dohľad,
 5. zdravotným poisťovniam,
 6. samosprávnemu kraju príslušnému podľa miesta trvalého pobytu, alebo ak ide o cudzinca, ktorý nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, príslušnému podľa miesta prechodného pobytu

Komora vedie register licencií a do registra vyznačuje všetky typy licencií, ich zmeny, pozastavenia, zrušenia (náležitosti registra licencií uvádza § 78a zákona č. 578/2004 Z.z.)

 

Zamietnutie licencie na vlastnú žiadosť 6.50 €
Účet IBAN: SK6509000000000273781818, BIC: GIBASKBX
Špecifický symbol 50500
Variabilný symbol registračné číslo žiadateľa (bez písmena)
Poznámka pre prijímateľa priezvisko žiadateľa

 

Dokumenty na stiahnutie

Žiadosť o vydanie licencie

Čestné vyhlásenie k licencii

Doklad o zdravotnej spôsobilosti

Potvrdenie o zamestnaní


Zmeny v licencii

Prípadné zmeny v licencii Slovenská komora medicínsko technických pracovníkov vyznačí na základe oznámenia držiteľa licencie zmenu údajov uvedených v licencii, ak ide o zmenu mena, priezviska, miesta trvalého pobytu, alebo poskytovateľa.

Zmeny údajov uvedené v odseku 1 nevyžadujú vydanie nového rozhodnutia; komora vyznačí v licencii takéto zmeny údajov do 15 dní od ich oznámenia a súčasne zmenu údajov bezodkladne vyznačí v registri licencií. Súčasťou oznámenia je doklad o zmene údajov.

 

Zmena v licencii 16.50 €
Účet IBAN: SK6509000000000273781818, BIC: GIBASKBX
Špecifický symbol 50400
Variabilný symbol registračné číslo žiadateľa (bez písmena)
Poznámka pre prijímateľa priezvisko žiadateľa
 
Dokumenty na stiahnutie

Žiadosť o zmenu v licencii - bydlisko alebo priezvisko

Žiadosť o zmenu v licencii - miesto výkonu povolania

Dočasné pozastavenie licencie

Komora dočasne pozastaví licenciu, ak držiteľ licencie požiada o jej dočasné pozastavenie. Podľa § 73, ods. 3, zákona NR SR č. 578/2004 Z. z., Komora môže dočasne pozastaviť licenciu na základe žiadosti držiteľa licencie po doručení na adresu komory najviac na jeden rok.

 

Pri zaslaní žiadosti o pozastavenie registrácie, nie je nutné zasielať aj žiadosť o pozastavenie licencie. Licencia bude pri pozastavení registrácie pozastavená automaticky.

 

Dočasné pozastavenie licencie 6.50 €
Účet IBAN: SK6509000000000273781818, BIC: GIBASKBX
Špecifický symbol 50600
Variabilný symbol registračné číslo žiadateľa (bez písmena)
Poznámka pre prijímateľa priezvisko žiadateľa
 
Dokumenty na stiahnutie

Žiadosť o dočasné pozastavenie licencie na vlastnú žiadosť

Zrušenie licencie

Komora v zmysle zákona NR SR č. 578/2004 Z.z. § 74 ods. 1 písm.

 1. Zruší licenciu, ak držiteľ licencie požiada o jej zrušenie. Žiadosť o zrušenie licencie je držiteľ povinný podať najmenej dva mesiace pred dňom od ktorého žiada zrušiť licenciu na adresu komory.
 2. Prestal spĺňať podmienky ustanovené na vydanie licencie (§ 69)
 3. Získal licenciu na základe nepravdivých údajov
 4. Opakovane porušil povinnosti ustanovené týmto zákonom
 5. Neodstránil nedostatky v lehote určenej v rozhodnutí o dočasnom pozastavení licencie
 6. Mal uložené disciplinárne opatrenie podľa § 65 ods. 2 písm. b) tretieho bodu
 7. Mal opakovane uložené disciplinárne opatrenie podľa § 65 ods. 2 písm. b) druhého bodu

Ďalej komora zruší licenciu na základe Zákona 578/2004 Z. z. § 74 odstavec 2-6

 

Pri zaslaní žiadosti o zrušenie registrácie, nie je nutné zasielať aj žiadosť o zrušenie licencie. Licencia bude pri zrušení registrácie zrušená automaticky.

 

Zrušenie licencie 17.00 €
Účet IBAN: SK6509000000000273781818, BIC: GIBASKBX
Špecifický symbol 50700
Variabilný symbol registračné číslo žiadateľa
Poznámka pre prijímateľa priezvisko žiadateľa
 
Dokumenty na stiahnutie

Žiadosť o zrušenie licencie na vlastnú žiadosť

 

Zánik licencie

Platnosť licencie zaniká smrťou fyzickej osoby alebo vyhlásením za mŕtveho.

 

Vzdanie sa odvolania voči rozhodnutiu o vydaní licencie

Tlačivo môže použiť držiteľ licencie v prípade, že sa chce vzdať práva na odvolanie sa proti rozhodnutiu Slovenskej komory medicínsko-technických pracovníkov o vydaní licencie. V prípade vzdania sa odvolania toto rozhodnutie nadobúda právoplatnosť a vykonateľnosť dňom jeho doručenia držiteľovi licencie. Vzdať sa odvolania voči rozhodnutiu o vydaní licencie je možné až po prevzatí rozhodnutia o vydaní licencie.

Vzdanie sa odvolania voči rozhodnutí licencie