Povinnosť registrácie vyplýva zo zákona 578/2004 Z. pre všetkých zdravotníckych pracovníkov.

Čo je registrácia - podľa zákona:

 • Registrácia je zapísanie zdravotníckeho pracovníka do registra a vydanie potvrdenia o registrácii
 • SK MTP registruje zdravotníckych pracovníkov, ktorí vykonávajú povolania: verejných zdravotníkov, zdravotníckych laborantov, nutričných terapeutov, dentálne hygieničky, rádiologických technikov, technikov pre zdravotnícke pomôcky, optometristov, farmaceutických laborantov, masérov, očných optikov, praktických sestier, zubných asistentov a sanitárov
 • Registrácia sa nevzťahuje na občana členského štátu, ktorý je hosťujúcou osobou v súlade s § 30 ods. 3 zákona
 • Na zhromažďovanie, uchovávanie a poskytovanie údajov z registra sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č 602/2003 Z.z.
 • Členovia orgánov komory a jej zamestnanci sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s vedením registra.

Zápis do registra  Pozastavenie registrácie  Obnovenie registrácie  Zrušenie registrácie  Zmeny údajov v registri


Zápis do registra

V zmysle platnej legislatívy komora zapíše zdravotníckeho pracovníka do registra zdravotníckych pracovníkov. SK MTP po spracovaní žiadosti pridelí zdravotníckemu pracovníkovi registračné číslo s dátumom . Pri platbách a  komunikácii  s SK MTP sa pridelené registračné číslo bez písmena používa ako variabilný symbol. K registrácii je potrebné zaslať na sekretariát SK MTP všetky vyplnené dokumenty.
Zápisom do registra sa nestávate členom komory. Členstvo v komore je dobrovoľné. V prípade záujmu o zápis do zoznamu členov - postup a podrobnosti v časti členstvo. 

 1. SK MTP zapíše zdravotníckeho pracovníka do registra na základe registračného listu a kompletných príslušných dokladov. Registračný list musí obsahovať údaje uvedené v § 63 ods. 2 zákona (čl. II ods. 1 body 6 až 21 tejto smernice).
 2. Žiadateľ o registráciu k žiadosti dokladá  overené kópie týchto dokladov:
  • doklad o odbornej spôsobilosti (maturitné vysvedčenie, diplom VŠ ,VOV v danom odbore)
  • doklad o doterajšej praxi (potvrdenie zamestnávateľa o praxi zamestnanca)
  • doklad o ďalšom vzdelávaní (diplom o ukončení špecializačného štúdia; certifikát o ukončení certifikačnej prípravy)
  • doklad o zaplatení registračného poplatku 13,00 € (kópiu potvrdenia o úhrade registračného poplatku)
  • občan iného štátu (cudzinec) musí priložiť doklad o odbornej spôsobilosti (osvedčená kópia dokladu o uznaní vzdelania podľa § 35 zákona)
 3. Dátumom registrácie, pridelením registračného čísla plynie zdravotníckemu pracovníkovi povinnosť sústavného vzdelávania v päťročných cykloch
 4. SK MTP priebežne aktualizuje register podľa údajov oznamovaných zdravotníckymi pracovníkmi, všetky informácie sú pravidelne zasielané do NCZI
 5. Zdravotnícky pracovník je povinný v rámci oznamovania zmeny údajov týkajúcich sa výkonu jeho zdravotníckeho povolania bezodkladne oznamovať komore aj údaje o výkone pracovných činností mimo územia Slovenskej republiky, ako aj údaje rozhodujúce pre dočasné pozastavenie registrácie (§ 63a) a zrušenie registrácie (§ 63b); spolu s oznámením údajov rozhodujúcich pre dočasné pozastavenie registrácie a zrušenie registrácie je zdravotnícky pracovník povinný predložiť osvedčené kópie dokladov preukazujúcich tieto údaje
 6. Zdravotnícky pracovník registrovaný v komore po návrate na územie Slovenskej republiky predloží komore doklad o registrácii a hodnotení sústavného vzdelávania z hosťujúcej krajiny
 7. U zdravotníckych  pracovníkov, ktorí si  nesplnia povinnosť hodnotenia sústavného vzdelávania  v päťročnom období , si komora plní oznamovaciu povinnosť a zasiela upozornenie zdravotníckemu pracovníkovi , zamestnávateľovi  a  úradu pre dohľad v súlade s platnou legislatívou.
  Overenou kópiou sa rozumie osvedčenie dokladov a podpisov na listinách vykonané notárskym úradom, alebo matričným úradom podľa zákona č. 323/1992 Z. z. alebo zákona č. 599/2001 Z. z. Všetky dokumenty predkladané ako prílohy v inom ako slovenskom jazyku musia byť úradne preložené do slovenského jazyka
Poplatky

Komora vedie register a priebežne ho aktualizuje podľa údajov oznamovaných zdravotníckymi pracovníkmi. Ročný poplatok za vedenie registra je vo výške 15 eur a je príjmom komory, ktorá zdravotníckeho pracovníka registruje (§ 62 ods. 2 až 12) zákona 578/2004 Z.z.

Poplatok za novú registráciu 13.00 €
Účet IBAN: SK6509000000000273781818, BIC: GIBASKBX
Špecifický symbol 20100
Variabilný symbol  
Poznámka pre prijímateľa uveďte Vaše meno a priezvisko
 
Ročný poplatok za aktualizáciu registra 15.00 €
Účet IBAN: SK6509000000000273781818, BIC: GIBASKBX
Špecifický symbol 20200
Variabilný symbol uveďte registračné číslo bez písmena
Poznámka pre prijímateľa titul, meno a priezvisko, poplatok za vedenie registri – uviesť za ktorý rok
 
Dokumenty na stiahnutie

Postup pri registrácii

Údaje pre registráciu - tlačivo vo worde

Údaje pre registráciu - tlačivo v pdf

Potvrdenie od zamestnávateľa

Čo obsahuje registračný list

Postup registrácie pri zmene povolania


Pozastavenie registrácie

SK MTP dočasne pozastaví registráciu zdravotníckemu pracovníkovi ak:

 1. zdravotnícky pracovník požiada o dočasné pozastavenie registrácie z dôvodu, že prerušil výkon zdravotníckeho povolania, najviac na čas prerušenia výkonu zdravotníckeho povolania,
 2. pri zákaze výkonu zdravotníckeho povolania

Zdravotnícky pracovník vyplní žiadosť o dočasné pozastavenie registrácie. Dočasné pozastavenie registrácie má význam predovšetkým pre zdravotníckych pracovníkov, ktorí nevykonávajú zdravotnícke povolanie (napr.- materská dovolenka). V takomto prípade je oslobodený od poplatku 15€ za vedenie registra. Výkon povolania v zahraničí nie je dôvodom na dočasné pozastavenie resp. zrušenie registrácie. Člen SK MTP pri dočasnom pozastavení registrácie platí ročný udržiavací členský príspevok v sume 5 €

Poplatky

Komora vedie register a priebežne ho aktualizuje podľa údajov oznamovaných zdravotníckymi pracovníkmi. Ročný poplatok za vedenie registra je vo výške 15 eur a je príjmom komory, ktorá zdravotníckeho pracovníka registruje (§ 62 ods. 2 až 12) zákona 578/2004 Z.z.

Členský príspevok člena SK MTP s pozastavenou registráciou 5.00 €
Účet IBAN: SK6509000000000273781818, BIC: GIBASKBX
Špecifický symbol 10300
Variabilný symbol uveďte registračné číslo bez písmena
Poznámka pre prijímateľa uveďte Vaše meno a priezvisko
 
Dokumenty na stiahnutie

Žiadosť o pozastavenie registrácie

Potvrdenie od zamestnávateľa


Obnovenie registrácie

Po zániku dôvodov, ktoré viedli k dočasnému pozastaveniu registrácie alebo k zrušeniu registrácie, komora zdravotníckeho pracovníka na základe jeho žiadosti o obnovenie registrácie opätovne registruje. Ak bola registrácia zdravotníckemu pracovníkovi zrušená z dôvodu podľa § 63b ods. 1 písm. d) (počas krízovej situácie vykonať povinnosť uloženú príslušnými orgánmi na zabezpečenie poskytovania zdravotnej starostlivosti), môže zdravotnícky pracovník požiadať o obnovenie registrácie najskôr po uplynutí dvoch rokov od zrušenia registrácie. K žiadosti o obnovenie registrácie zdravotnícky pracovník prikladá nasledovné doklady preukazujúce skončenie dôvodu dočasného pozastavenia, alebo zrušenia registrácie (potvrdenie zamestnavateľa o praxi zamestnanca, ukončení materskej/rodičovske/dovolenky).

Poplatok za obnovenie registrácie 13.00 €
Účet IBAN: SK6509000000000273781818, BIC: GIBASKBX
Špecifický symbol 20300
Variabilný symbol uveďte registračné číslo bez písmena
Poznámka pre prijímateľa titul, meno a priezvisko

 

Dokumenty na stiahnutie

Žiadosť o obnovenie registrácie

Potvrdenie od zamestnávateľa


Zrušenie registrácie

SK MTP zruší registráciu zdravotníckemu pracovníkovi ak:

 1. požiada o zrušenie registrácie v súvislosti s ukončením výkonu zdravotníckeho povolania,
 2. nespĺňa podmienky na výkon zdravotníckeho povolania podľa §31 ods. 1 písm. a) až d),
 3. právoplatným rozhodnutím súdu bol uložený doživotný zákaz výkonu zdravotníckeho povolania,
 4. porušil povinnosť podľa § 80 ods. 1 písm. k) a bola jej uložená pokuta podľa §82 ods. 5 písm.b).

O zrušení registrácie rozhodne komora do 30 dní odo dňa obdržania žiadosti. Rozhodnutie o zrušení registrácie sa doručuje zdravotníckemu pracovníkovi a jeho zamestnávateľovi.

Zdravotnícky pracovník ktorý nevykonáva zdravotnícke povolanie z dôvodu starobného/invalidného dôchodku, môže  požiadať o vyčiarknutie z registra. Zrušením registrácie nezaniká členstvo v komore. 
Pokiaľ má zdravotnícky pracovník záväzky voči komore, zostáva dlžníkom komory aj po zrušení registrácie.

Dokumenty na stiahnutie

Žiadosť o zrušenie registrácie

Potvrdenie od zamestnávateľa


Zmeny údajov v registri

Zdravotnícky pracovník je povinný oznamovať zmenu údajov a predkladať doklady o zmene údajov podľa platnej legislatívy. Vyplnené tlačivo spolu s dokladmi je potrebné zasielať na sekretariát SK MTP (napr. zmena mena, bydliska, pracoviska, odchod dôchodku,doplnenie vzdelania, a i.). 
Komora nezasiela písomné oznámenie o zmene v registri SK MTP.

Dokumenty na stiahnutie

Žiadosť o zmenu údajov v registri


Odpis z registra

Vydanie odpisu potvrdenia v prípade straty môžete požiadať písomne, (emailom, alebo poštou. Spolu so žiadosťou o vydanie odpisu je potrebné komore doručiť kópiu dokladu o úhrade poplatku.

Poplatok za vydanie odpisu 5.00 €
Účet IBAN: SK6509000000000273781818, BIC: GIBASKBX
Špecifický symbol 40200
Variabilný symbol uveďte registračné číslo bez písmena
Poznámka pre prijímateľa titul, meno a priezvisko

 

Dokumenty na stiahnutie

Žiadosť o vydanie odpisu o registrácii