SK MTP  zriaďuje Regionálne komory medicínsko-technických pracovníkov („ďalej RK MTP“).

RK MTP nemá právnu subjektivitu. Úlohou RK MTP je plniť úlohy SK MTP v územnom celku svojej pôsobnosti v rozsahu určenom zákonom a Štatútom SK MTP.   

Zápisom do zoznamu členov SK MTP sa člen súčasne (spravidla) stáva členom regionálnej komory podľa územnej pôsobnosti výkonu povolania. Príslušnosť ku regionálnej komore si však môže člen vybrať.