Informácia o počte uznaných kreditov počas 5-ročného hodnotiaceho cyklu
Ak zdravotnícky pracovník počas hodnoteného obdobia získa vyšší počet kreditov, ako ustanovuje Vyhláška 74/2019 Z.z., možno do nasledujúceho hodnoteného obdobia preniesť kredity prevyšujúce počet ustanovených kreditov, najviac však 20 % z ustanoveného počtu kreditov pre príslušné zdravotnícke povolanie. Vzhľadom k uvedenému vyšší počet kreditov ako stanovuje vyhláška nebudú evidované.

 

Kritériom pri hodnotení sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka je dosiahnutie počtu kreditov podľa Vyhlášky 74/2019 Z.z. Hodnotenie vzdelávania sa vykonáva v pravidelných päťročných cykloch počítaných odo dňa registrácie zdravotníckeho pracovníka.

 

Sústavné vzdelávanie zdravotníckeho pracovníka sa hodnotí v aktuálne vykonávanom zdravotníckom povolaní. Ak zdravotnícky pracovník vykonáva súčasne viac zdravotníckych povolaní, hodnotenie vzdelávania sa vykoná v každom zdravotníckom povolaní osobitne.

 

Sústavné vzdelávanie zdravotníckeho pracovníka sa hodnotí výsledkom hodnotenia „splnil“, ak zdravotnícky pracovník získal za hodnotené obdobie najmenej:

1./ 50 kreditov v zdravotníckom povolaní verejný zdravotník, zdravotnícky laborant, nutričný terapeut, dentálna hygienička, rádiologický technik, technik pre zdravotnícke pomôcky, optometrista, farmaceutický laborant, očný optik, praktická sestra, zubný asistent alebo masér s odbornou spôsobilosťou v študijnom odbore masér

2./ 25 kreditov v zdravotníckom povolaní sanitár

3./ 20 kreditov v zdravotníckom povolaní masér s odbornou spôsobilosťou v študijnom odbore masér pre zrakovo hendikepovaných.

 

Ak zdravotnícky pracovník počas hodnoteného obdobia získa vyšší počet kreditov, ako je ustanovený v odsekoch vyššie, možno do nasledujúceho hodnoteného obdobia preniesť kredity prevyšujúce počet ustanovených kreditov, najviac však 20 % z ustanoveného počtu kreditov pre príslušné zdravotnícke povolanie (1 skupina - 10 kreditov ; 2 skupina – 5 kreditov a 3 skupina - 4 kredity).

 

Zdravotnícky pracovník môže za úspešné riešenie autodidaktických testov získať najviac 20 % kreditov z ustanoveného počtu kreditov pre príslušné zdravotnícke povolanie.

 

Pokiaľ registrovaný zdravotnícky pracovník doručí na sekretariát, prípadne si zaeviduje do systému vyšší počet kreditov ako stanovuje vyhláška, tieto mu nebudú evidované.